Piaskarki holowane

Vario 1200

 KMV - piaskarka holowana

SW 1800

KMV - piaskarka holowana

KMV - piaskarka holowana